A Change of Guard

សូមស្តាប់វិទ្យុសង្គ្រោះជាតិ Please read more Khmer news and listen to CNRP Radio at National Rescue Party. សូមស្តាប់វីទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍/Khmer Post Radio.
Follow Khmerization on Facebook/តាមដានខ្មែរូបនីយកម្មតាម Facebook: https://www.facebook.com/khmerization.khmerican

Tuesday, 4 December 2012

Mourners See Former King’s Face in the Moon

Photoshop conveniently came to the rescue!
Amid a deeply superstitious population, another rumor is spreading, with mourners claiming they have seen the face of the late former king, Norodom Sihanouk, in the moon and other places. Courtesy of CTN. 
 
By Suy Heimkhemra, VOA Khmer
PHNOM PENH - Amid a deeply superstitious population, another rumor is spreading, with mourners claiming they have seen the face of the late former king, Norodom Sihanouk, in the moon and other places.

Photographers and designers along the city’s riverfront, near the Royal Palace, where the late king lies in state, have begun selling posters with his face superimposed over the moon to illustrate these visions.

“I really saw him, although some people say it is an illusion,” said Pich Lamey, 73, from the city’s Dangkor district, who held one of the illustrations in her hands.

So too with Thou Phal, 62, from Battambang province. “It’s not so clear, but you can see the king’s face,” he said. “You can’t see it if you aren’t paying attention. But if you truly pay attention, you will.”

Photographer Phat Vireak, 22, said the visions have helped him earn a lot of money, between $1.25 to $2 a picture. “I have sold more than 100 pictures,” he told VOA Khmer recently.

The late king’s visage has appeared in other places, too.

“I didn’t believe in the pictures of the king in the moon,” said Touchyim Vannith, a 23-year-old student. “But it was unbelievable to me when I saw the face of the king father in the smoke of the candles.”

Others say he has appeared in the clouds.

Sihanouk, a revered figure throughout much of Cambodia, died in Beijing on Oct. 15. He will not be cremated until February, giving many people a chance to travel to the capital and mourn in front of the palace.

For social scientist Somchan Sovandara, a lecturer at the Royal University of Phnom Penh, the appearance of the king’s image in inanimate objects is “an illusion.” “It happens when people feel like they miss or love someone so much,” he said.

Cambodians are especially superstitious, he said. This is due in part to traditions that are handed down from one generation to the next. But they were also traumatized by the Khmer Rouge, which destroyed educational institutions and killed intellectuals, he said.

“People no longer have critical thinking to judge whether it’s true or not,” he said.

Kim Ley, an independent researcher, said some Cambodian beliefs are healthier than others. “In Cambodia, because there are many things that science cannot prove, they are superstitious,” he said.

This can be dangerous, he said. It allows economic opportunists to pray on the unwitting, allows gossip to spread and frighten people and can have negative health effects, such as when people believe soy beans will protect them from disease, he said.

Venerable Tormou Pang Soda, head monk at the Phnom Penh Thmey pagoada, in Kampong Cham province, said that Buddhist teachings ask people to think carefully on something before putting their belief in it. “But for some Cambodian people, they are so traumatized they no longer use their thinking,” he said.

3 comments:

Anonymous said...

តើខ្មែរស្លាតឬល្ងង់ដែលយល់ថាមានរូប សីហនុ នៅ
ក្នុមព្រៈច័ន្ត?

នេះហើយដែលជាបញ្ហាខ្មែរត្រូវបាត់បង់ ពីព្រោះស្រួលគេបោក ងាយស្រួលគេបង្វក់។

បន្ទាយលង្វែកសៀមវាយបានដោយសារប្រាក់ដួង

សខ្មែរអស់ដីដោយសារ ដុល្លា នឹងអំណាច
ស្រីយួនអស់ក្តិតបានលុយបានដី ស្រីខ្មែរអស់ខ្លួន
អស់ទាំងលុយទៀតថែមទាំងចង់ងាប់។

Anonymous said...

ឮល្បីថែមទៀតថា ហុ៊ន សែន ខឹងនឹងសម្តេចតាខ្លាំងណាស់ ព្រោះខំធ្វើបុណ្យ តាំងពីប៉េកាំង ដល់ភ្នំពេញ សង្ឃឹមថា សម្តេចតាទៅ
នៅជាមួយទេព្តា (ស្រីលើកជើង) ដឹងហេតុអីបានជាសម្តេចតា កៀចទៅចូលបក្សសិទ្ធិមនុស្សទៅវិញ (សញ្ញាលោកខែ) ?  បើតាម
សម្តេចតា មានតែបោះឆ្នោតឲលោកកឹម សុខា ទើបអនាគតរុងរឿង ...  ។

អាចារ្យ ថាំ

Anonymous said...

Yeah, I still remember it !!! It was a time (2 years ago ??)
when someone posted on Khmerization the picture of
a 10 head Cobra ! I had then tactfully
ridiculed the idea of posting it and also mentioned about
the power of Adobe Photoshop ! I was balked !!!
Finally I have to give a link to show and prove
the scheme of the con artist to vindicate.
Now are we all enlighten yet ?!!! Not the whole
populace I guess.

Where was he ? ( my beloved smart one!) at that
time !!!