A Change of Guard

សូមស្តាប់វិទ្យុសង្គ្រោះជាតិ Please read more Khmer news and listen to CNRP Radio at National Rescue Party. សូមស្តាប់វីទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍/Khmer Post Radio.
Follow Khmerization on Facebook/តាមដានខ្មែរូបនីយកម្មតាម Facebook: https://www.facebook.com/khmerization.khmerican

Monday, 24 December 2012

Annual Prahok Season Threatened by Poor Catch

By and
The Cambodia Daily
December 23, 2012

There was something in the air last week along National Road 5 in Phnom Penh’s Sen Sok district, and it smelled like fermented fish.

Fishermen shovel trey riel, the fish used to make prahok, into buckets to be loaded onto boats on the Tonle Sap River. (Siv Channa)
Cambodia’s annual prahok season began Wednesday along the Tonle Sap River, with fishermen unloading boatloads of tiny fish onto weigh stations along the riverbank.
But due to low water levels during this year’s five-day migration season, fishermen and buyers were predicting a poor catch, both in the size and quality of fish being pulled out of the river.
“There are a lot of small fish this year and I’ll be losing money because the fish harvest is going to be poor,” said Nop Chanthol, 44, the owner of dai 10C in Sen Sok’s Samraong commune, one of 64 dais—or large fishing docks anchored in the middle of the river—situated along the Tonle Sap.
Of particular concern is the low number of Siamese mud carp, or trey riel, which are used to make the pungent fish paste known as prahok. At this time of year, great numbers of trey riel make the annual migration from their breeding grounds in the flooded forests and marshes around the Tonle Sap lake to the Tonle Sap River’s convergence with the larger Mekong River.
Last year’s catch was one of the largest in years, due in part to flooding around the Tonle Sap lake, with more than 30,000 tons of trey riel reportedly caught in the Tonle Sap River, up from just 7,000 tons the year before.
Sam Nov, deputy director of the Fisheries Administration, would not venture to guess at what the total catch might be this year, though he said it would be significantly less than last year.
Mr. Chanthol said that about 70 percent of his catch last year was composed of trey riel, which are fattier and sell at a much higher price than the smaller trey sloek russey, which can only be used in animal food and fish sauce.
This year, only 30 percent of his catch is made up of trey riel fish, he said, and only a fraction of them are big enough to sell for prahok production.
Because of this, Mr. Chanthol said that he is only bringing in about 500 riel, or $0.12, per kg of fish, compared with roughly $0.30 per kilo last year.
Vong Kimheak, who runs a weigh station on the banks of the Tonle Sap in Sen Sok’s Prek Phnov commune, said that she was selling about 60 tons of fish per day, but that none of them were big enough to end up being used in prahok.
Minh Bunly, the coordinator of the fisheries NGO Fisheries Action Coalition Team, said that the reason for the poor catches down river is that low water levels this year had prevented many fish from spawning in the forests and marshes around the Tonle Sap lake that normally become flooded during the rainy season.
Mr. Bunly also said that the haul of legitimate fishermen, such as Mr. Chanthol, who pays about $23,000 in tax to provincial officials for his spot on the river, is being undermined by illegal fishing upriver.
“Another reason the fish yield has decreased this year is because, compared to previous years, fisheries authorities have not been able to properly prevent illegal fishing,” he said.
Nonetheless, Mr. Chanthol’s operation on the Tonle Sap River, along with those of five other dai owners lined up alongside him, were going full steam.
Upriver from his dock, tiny fish swam into the opening of a giant net—about 20 meters wide, 16 meters deep and 100 meters long. Every 20 minutes or so, a motorized pulley took in the net and workers dumped the haul of trapped fish on board the dock. Workers then scooped up the fish with netted shovels and dropped them into blue buckets that were then put onto slender wooden motorboats waiting nearby. The boat drivers took their load to a weigh station along the riverbank, where fish were being bought for 500 riel per kg and sold to buyers for 600 riel per kg.
Mr. Nov of the Fisheries Administration, remained hopeful that the size and quality of this year’s catch would improve in the coming days, despite the low water levels.
“The fish season just started on Wednesday and the small fish are coming first,” he said. “We realize that the fish yield has declined this year because the water is low, but maybe we will see it change tomorrow.”

1 comment:

Anonymous said...

ស្រូវ អង្ករ អំបិល ប្រហុក នេះជាឃ្លាប្រយោគនៃពាក្យខ្មែរដែលមាន
ទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ធ
ខ្មែរជាទូទៅស្ទើរគ្រប់សម័យកាល។
សូមអរគុណ ខ្មែរូបនីយកម្ម ដែលបានផ្ដល់ បរិយាយបទអំពីផលិត
កម្មអស់ទាំងនេះជាប្រក្រតីសម្រាប់មិត្តអ្នកអាន។
ខ្ញុំនៅមានចន្លោះខ្លះៗពីរឿងអំបិល។តើផលិតផលអំបិលយ៉ាងណាដែរ
សម្រាប់បងប្អូនយើង? គ្រប់គ្រាន់ សល់ផល ឬ ខ្វះខាត ត្រូវនាំចូលពី
ប្រទេសជិតខាង?
ជីវភាពកម្សត់របស់អ្នកស្រែអំបិល គឺពួកគាត់មានការធ្វើត្រឹមតែរដូវ
ប្រាំងប៉ុណ្ណោះបើតាមខ្ញុំដឹង។ រីឯគុណភាពវិញ ខ្ញុំជឿថាល្អប្រសើរមាន
គ្រប់សារធាតុសម្រាប់ទ្រទ្រង់សរីរាង្គកាយមនុស្សសត្វ គឺលើសពីមូល
ភាពជាតិប្រៃធម្មតា NaCl.
Himalaya crystal salt was boasted to have contained more
than 80 elements out of 100 plus we ever known.