A Change of Guard

សូមស្តាប់វិទ្យុសង្គ្រោះជាតិ Please read more Khmer news and listen to CNRP Radio at National Rescue Party. សូមស្តាប់វីទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍/Khmer Post Radio.
Follow Khmerization on Facebook/តាមដានខ្មែរូបនីយកម្មតាម Facebook: https://www.facebook.com/khmerization.khmerican

Sunday, 28 June 2015

ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ ឡាវ និង​ម៉ុងតាញ៉ា​ធ្វើ​បាតុកម្ម​ប្រឆាំង​វៀតណាម​

25 comments:

Karl [Kalonh] Chuck said...

Khmerization/School of Vice et al,

Evidentially, the [unprovoked] trashing and vicious racist comments directed at Khmer/Cambodian people as a country, and a race, namely by just one individual have been overwhelmingly unbearable throughout the postings/threads in just a short while here on 'Khmerization' blog.

As a concerned Khmer-American citizen, I implore your understanding to take appropriate action to correct/remedy these situations/issues so as to truly serve the best interests of the readers at large.

Truly yours,

Kal/[ខាល]

Anonymous said...

Kal this guy like animal and you should stop him. That is the YUON and they never admit to do anything wrong to Khmer .YUON killed millions of Khmer but they come out as a good guy to save Khmer and now YUON protect Khmer from Thai?

Anonymous said...

supported your cost!

Anonymous said...

Begin of Drgunzet's comment.

I respect your right to hate, but I will not allow the Khmer to lie, trump up blames against the Vietnamese then incite killing, warring.

Therefore, I order Khmerization to put this blog site back to moderation mode. The evidence collected on this web site will be pinned against one person to have the site shut-down.

When this web site goes back to moderation mode, I won't post. I am a superior being, vastly superior over the entire Khmer race. I will not submit my post to be under any Khmer moderation.

You can delete my post, but you can never delete my pride.

In contrast, as we all have seen, people such as Kalonh Chuck exclaimed:
"As a Khmer national, I feel ashamed by all of this and I am protesting it by never again to being the reader of Khmerization.blogspot.com and KIMedia.blogspost.com."

proof: http://khmerization.blogspot.com/2014/09/kalonh-chucks-surprise-attack-is.html

As I posted before:
"I do NOT believe Kounh Chuck can hold his vow of "never again to be a reader" on these two forum> If he violates his vow, he will give me more proof to why I look down on the Khmer folks. I know you folks well, you are extreme with words, but your actions is very limited. All you have is words, empty and extreme words.

-Drgunzet-"

See? That's why I look down on the pathetic Khmer race. You folks deserve to eat the bombing, batons, and getting kicked out of the lands, getting enslaved, abused. Only when you acknowledge the truth, your savior to be the Vietnamese then your misfortune will stop.

-Drgunzet-

Anonymous said...

strongly support oversea khmer to protest against yuon enemies.u all are real khmer heroes and patriotic. we khmer must stand up together to push out vietnamese from cambodia.long live cambodia

Anonymous said...

-Drgunzet-

I am the Khmer( pure Khmer) who wants to challenge you numerous times before,
but you chickened out.

Here and now, I offer you the intellectual challenge one more time.
Here are the guidelines:

1.It should be on live TV, with or without live audience.
2. You select one or two subjects of your choice, and I likewise select mines.
3. The TV Moderator shall select one subject or two at his or her own choosing
4. According to the subjects being chosen, there should be independent university
professors or experts in the chosen fields.
5.No google glasses, should you or I wear them, and no wrist watches similar to
Apple /iWatches.


Now let the Challenge begin !!!

Anonymous said...

Begin of Drgunzet's comment.

Look, let me explain my problem with the Khmer race again, then you go fix it ok?

You, Khmer folks are liars. Over the last 2 years you falsely accused Vietnamese on many incidents. Let me list a few blatant ones which were exposed against Khmer liars:

1. Vietnamese market inside of Cambodia srok. Someone then found the exact same offending picture of the Vietnamese market was actually taken in Vietnam. Some Khmer simply lifted the picture and relabel it as if it was in Cambodia.

2. A Khmer dude made a video complaining bags and bags of toxic spent cigarette buts imported from Vietnam then dumped, abandoned in Cambodia. But I google the news and found the news report from Phnom Penh Post: A Cambodian guy got duped into importing fertilizer (cigarette butts) from Ukraine. And the picture showed the same bags of cigarette butts in the video accusing Vietnam.

3. Khmer villagers were so poor and resorting to live in the old abandoned Vietnamese cemetery. But I closely inspected the video and found the tombstone to have fresh new paint coats to depict Vietnamese writing.

4. Some Cambodian news group reported the driver involved in the horrific garment-bus accident in May 2015 to be a Vietnamese. Some other Cambodian news groups and all International news group (including Chinese ones) reported the driver to be a Cambodian.

The picture of the bus show the Cambodian company with registration in Phnom Penh. So, I doubt the driver was a Vietnamese. After all, the bus was caught with smuggled goods from Vietnam into Cambodia. Would you hire a Cambodian driver or a Vietnamese driver to smuggle goods into Cambodia?

But the Khmer on this blog site blamed the Vietnamese and incited hostility. I say the Khmer race is sick. Let's put an end to all the Khmer lies. I am praying for God to punish the Khmer race with more misfortune and suffering.

-Drgunzet-

Anonymous said...

Begin of Drgunzet's comment.

Challenge me here on this blog site. I want to remain anonymous.

-Drgunzet-

Anonymous said...

A chicken is a chicken is a chicken!!!

Anonymous said...

To All Khmer and foreign readers:

Drgunzet is located in Boise, Idaho.

Khmer Yeourng

Anonymous said...

Begin of Drgunzet's comment.

I did a Google search for "Cambodia decapitation". And I found this news:

KAMPOT (The Cambodia Herald) – Police have arrested three suspects for their involvement in a horrific decapitation murder that took place last month. - See more at: http://www.thecambodiaherald.com/cambodia/three-arrested-for-beheading-man-last-month-5508#sthash.xiCNuSkH.dpuf

http://www.thecambodiaherald.com/cambodia/three-arrested-for-beheading-man-last-month-5508

Oh my God. No wonder the Khmer on this forum kept inciting about chop, chop, cutting Vietnamese into pieces. Your race is naturally killers, the choppers!

Let see what else....

"Among pictures from Cambodia rejected by Associated Press were one of a smiling soldier eating the liver of a Khmer Rouge fighter he had killed, one of decapitated corpses being dragged along, and one of a human head being lowered by the hair into boiling water."

source: http://www.ppu.org.uk/genocide/g_cambodia3.html

Oh my God....

Sick, sick, sick. What a barbaric, murderous race. I am going to post this information to other forums so that other races can help you folks.

-Drgunzet-

Anonymous said...

To all Khmer and foreign readers:

Drgunzet (Yuon/Vietnamese poster) is located in Boise, Idaho.

Khmer Yeourng

Anonymous said...

-Drgunzet-

RF: Intellectual Challenge

We come to believe you are scared, intermedated and not as intelligent as you had claimed.

Doing the challenge on this site or others is just like taking exams with open books or having somebody else taking the exams for you. That's cheating pure and simple.
The excuse of staying anonymous is just a cop-out !!!

Remember an empty can makes louder noises.

Anonymous said...

Begin of Drgunzet's comment.

Closed book exams are for the students. If you interview for some serious and professional jobs, the exams are open-book. After all, when you work, it's all open-book. The employers want to see the prospect employees to perform with open book as a preview to the work.

If you worry about somebody else taking the exam for me, then make the exams really difficult such that nobody else can do it, but me.

I will give you folks, questions which are so hard, the entire Khmer race cannot solve it even with open books. lol....

Let's give a few rounds on this forum. Challenge me. A couple years ago on the China Topix Forum, the Chinese took up my intellectual challenge. Over a couple months, they tested me over several subjects ranging from Chinese literature to Electronics, Math. They were all defeated by me. I don't think the Khmer would stand a chance.

So, in general, the Chinese don't dare to talk back to me on that forum. You Khmer need to learn to shut up when facing superior opponent.

-Drgunzet-

Anonymous said...

Begin of Drgunzet's comment.

Ok, my first challenge to the Khmer.

Which country is this map depicting?

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:S-21_Skull_Map.jpg

-Drgunzet-

Anonymous said...

Drgunzet,

You must be blind and/or dumb. Can't you read ?

We don't think the Khmer fellow who challenged you would play the game
with YOUR rules.
We agree with him, it must be judged by an independent panel of experts.

Anonymous said...

Begin of Drgunzet's comment.

If I am the Vietnamese commander, I will play cool and keep the hostility from escalating. The Khmer side is picking fight. I would not give them a fight even I can easily power-own them. Khmer is picking fight to play victims.

Best is to wait it out. Give some time, Khmer will kill each others or die by the hands of other races. Just look at the report of rampant traffic accidents in Cambodia and report of Khmer slaves being abused on Thai fishing boats. I am very certain that a lot of Khmer died young due to abuses.

This one Khmer man, father of 2 died a few weeks ago due to stress from having no job, got kicked around, lost farm land and home. He just collapsed and died on spot at age 58. I think his wife will become a prostitutes to feed the two children.

Cambodia is a horrible country. You don't have to fight them, the Khmer will just die.

Meanwhile Vietnam is doing the right thing, investing in the dairy industry. Over the last 20 years, Vietnam has built up two huge dairy companies in the billions of US dollars. This year, two more new Vietnamese companies start to invest in dairy in the hundred of millions US dollars. Vietnamese will be better fed, taller, bigger and smarter. The next Vietnamese generation will be vastly superior over the Khmer. One Vietnamese can crush several puny Khmer easily.

-Drgunzet-

P.S. I enjoy watching the Khmer suffered. You deserve it.

Anonymous said...

To all Khmer and foreign readers:

Drgunzet (Yuon/Vietnamese poster) is located in Boise, Idaho.

Khmer Yeourng

Anonymous said...

Racism go both way. I see so many racist comments toward common Vietnamese. This is an English open forum comments under blogger.com, not just for Khmer. You & I, we're all under the same rules. Yes, the certain someone here did go too far from time to time. And for Khmer, I see the same thing.

Anonymous said...

00:51

Do YOU understand what you read ?
The instigator has been a Yuon lunatic Drgunzet.
Khmer readers/ posters simply react to his non-civil and uncivilized comments and behavior.
You must clearly understand who are the victims and who is the " victimizer " !!!

Anonymous said...

To all Khmer and foreign readers:

Drgunzet (Yuon/Vietnamese poster) is located in Boise, Idaho.

Khmer Yeourng

Anonymous said...

30 June 2015 at 05:43

Idem.

Anonymous said...

Begin of Drgunzet's comment.

Make this clear:

1. You Khmers are welcome to make nasty, rude, vicious, murderous comments. They will prove my point. The world will make a judgement against the Khmer.

2. You Khmers are not allowed to make up lies to deceive the world. I will confront your lies to protect the poor, unarmed and innocent civilians.

-Drgunzet-

P.S. Never in my life, I have to exert my wits, vast knowledge to confront such a nasty, barbaric, murderous and evil race such as the Khmer.

Anonymous said...

Why taking it out of Khmer people -Drgunzet-. There is a better way to commit suicide -Drgunzet- @30 June 2015 at 12:09,

Use your life for a good cause - Join ISIS. You will be of invaluable Viet suicidal bomber for ISIS. ISIS has its network at Boise, Idaho. You will be welcome with open arms!!!

Anonymous said...

To all Khmer and foreign readers:

Drgunzet (Yuon/Vietnamese poster) is located in Boise, Idaho.

Khmer Yeourng