A Change of Guard

សូមស្តាប់វិទ្យុសង្គ្រោះជាតិ Please read more Khmer news and listen to CNRP Radio at National Rescue Party. សូមស្តាប់វីទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍/Khmer Post Radio.
Follow Khmerization on Facebook/តាមដានខ្មែរូបនីយកម្មតាម Facebook: https://www.facebook.com/khmerization.khmerican

Sunday, 15 May 2016

Should the US be neutral on Israel-Palestine? - Head to Head

4 comments:

Anonymous said...


រាល់ព្រឹកលោកតា ផៃ ស៊ីផាន តែងតែទៅហាងគុយទាវមួយនៅជិតផ្ទះ តែព្រឹកនេះលោកតាយើងមានទឹកមុខរាងស្រងូតស្រងាត់ ប្រហែលជាខ្វះវត្ថុធាតុដើមពីយប់ ក៏មិនដឹង?

អ្នករត់តុក្មេងម្នាក់មកក្បែរហើយសួរ :

អុំ គុយទាវ?.......គ្រវីក្បាល
អុំ បបរត្រីខ?......គ្រវីក្បាល
អុំ នំបុ័ងខគោ?....គ្រវីក្បាល
អុំ .........?....គ្រវីក្បាល
អុំ ស្រី.?..........នៅឯណាមាន..!?

Cheers!

Anonymous said...


The Hope of the world is link to Israel's God.

Before the re-birth of the state of Israel some 30,000 Muslim mafftis joined with the Nazis to try to put an end to the Seed of Abraham. Many attempts by HaSatan to destroy the Seed of Abraham has failed.

--In Egypt baby boys were thrown into the Nile by the command of Pharaoh [Moses was rescued and became the deliverer of the children of Israel from Egyptian slavery]

..When Jesus (Yeshua) was born his parents had to flee to Egypt because a decree went out that all baby boys 2 years and younger are to be killed [This was during Herod Roman Emperor]

--When Jews were in exiled to Babylon Medes and Persia a decree was in-acted by Haman to kill all Jews everywhere they could find. [but this plot came back and hanged him and his ten sons of the gallows he had made for to hang Mordecai]

Today...????....Never mind the plots that has been hurled against Israel as a state to erase them from the face of this earth,,,,it's about the rights of Palestinian to have a state and Israel is viewed as the bully.

UNESCO: Jews have no rights to the Temple Mt...Really?

Making a mountain out of a mole hill....

The solution is simple to the Palestinian and Israel conflict its a matter of Satan vs God of Israel. UN (Satan's foes) against God's Word. Israel bears the Name of the the God of Israel by birth right.

Haven't any of you people seen the war footage of Israeli wars against the Muslim states? If God isn't true Israeli would have lost long ago.

The nations are imbecile to this matter, they keep pushing for something that will blow up in their faces in the near future. There is NO PEACE. If there is one it will be a false peace like it always has not by Israeli but by her enemies.

God has a Message to the nations: Seek the peace of Jerusalem and you will have peace in your own nation. [my paraphrase]

But instead, the nations wants to undermined God's Sovereignty and suffered the many consequences of going against his authority.

Why is Jerusalem becoming a burdensome stone for the nations? UN wants to make Jerusalem its capital. Those who burden themselves against Jerusalem shall be cut in pieces.

Jerusalem means Peace. Yet it is anything but that. But who's fault is it? Ain't Israeli [though they do have faults]. The fault lie with those who wants to destroy the Jewish state. God does not approve of a Palestinian state within Israel.

Even Jim Harris defense the rights of Israelis.

Let God be True and Every man a liar!!!!

For Zion's Sake

Anonymous said...

the only problem with today Isreal is that its population is descendant from the khazar not from the real israel of old time... scientists who study genealogy found that most palestinians still the carry some ''israelite gene'' although they are now practicing islam --- but then again people tend to switch religion under a threat of having sword run through their body... like what they had done back in time of christian crusade etc...
short excerpt:
---100-800 AD:Khazarians develop into a nation ruled by an evil king, who had ancient Babylonian black arts, occult oligarchs serving as his court. During this time, Khazarians become known to surrounding countries as thieves, murderers, road bandits, and for assuming the identities of those travelers they murdered as a normal occupational practice and way of life.....800 AD – The Ultimatum is delivered by Russia and other surrounding nations:
The Khazarian king was given a choice between Islam, Christianity and Judaism. The Khazarian king chose Judaism, and promised to stay within the requirements laid out by the surrounding confederacy of nations led by the Russian czar ....[ they didn't stick to their promises so they were attacked by russia and other surrounding countries ] .....The Khazarian leaders had a well-developed spy network through which they obtained prior warning and escaped from Khazaria to European nations to the west, taking their vast fortune with them in gold and silver.... [ there's more but not enough space here ]

and the population of isreal were transplanted from EUROPE descendant of the khazarians-- when the nation of israel was created in 1948..

Anonymous said...


Yeah, I heard this argument about this Khazarian Jews. Baloney!

There are 12 tribes that made up the nation of Israel of old. 10 northern tribes were the first to go into exile taken by the Assyrian from the land and who knows where those 10 tribes all ended up. And the two tribes (Judah and Benjamin) went into exile after the Romans destroyed the Temple. During these 2000 thousand years the land of Israel awaited the return of its people which happened in 1948. You can call it transplant but God who scattered them said he would regather them back into their land. It's all written in the Bible.

When God fully restored Israel all the 12 tribes will be present in the land, except the tribe of Dan. This tribe got lost forever my guess. Israel at present is not fully restored. Jews everywhere will realize the safest place for them will be in their land. More are making eliyah from France to Israel.

The fact is when other people groups try to make a living in the land of Israel when Israel were away, the land didn't produce much for them--only when Israeli returned to the land that the land became fruitful and yield her increase because the land recognizes its true ownership.

He who keepeth Israel neither slumber nor sleeps - God

Be forewarn ye nations-----once God is done dealing with Israel he will deal with you. Yes, God dealt with his people with severity for their transgression against his Torah and will he not also deal with the heathen nations who also violated his Torah? He has in the past.

For Zion's Sake